SWIADECTWO PRACY (SLUTTATTEST)

Kiedy pracownik ma prawo do swiadectwa pracy?

Na podstawie arbeidsmiljøloven § 15-15 pracownik, ktorego stosunek pracy ulegl zakonczeniu na podstwie zgodniego z prawem wypowiedzenia umowy o prace, ma prawo do pisemnego swiadectwa pracy od pracodawcy. Oznacza to, ze pracodawca jest zobowiazany wydac takie swiadectwo. Celem swiadectwa pracy jest zapewnienie pracownikowi dokumentacji poswiadczajacej, ze faktycznie pracowal w firmie.

Stosunek pracy musi zakonczyc sie w sposob zgodny z prawem, aby pracownik mial prawo do swiadectwa pracy. Ty samym nie ma do niego prawa pracownik, ktory porzuca miejsce pracy bez zlozenia wypowiedzenia umowy o prace albo przepracowania okresu wypowiedzenia.

Pracodawca ma obowiazek wydac swiadectwo pracy tylko w przypadku zakonczenia stosunku pracy. Zatem pracownik nie moze go zadac w czasie trwania stosunku pracy, zeby np szukac nowej pracy.

Pracownik ma prawo by otrzymac swiadectwo pracy w momencie rezygnacji.

 

Co w przypadku dyscyplinarnego wypowiedzenia umowy o prace?

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie rowniez ma prawo do swiadectwa pracy. Pracodawca nie jest natomiast zobowiazany dac swiadectwo pracy z wlasnej inicjatywy, tyko jesli pracownik o nie poprosi. Pracodawca moze poinformowac w swiadectwie, ze pracownik zostal zwolniony dyscyplinarnie. Swiadectwo pracy nie powinno zawierac informacji, co bylo powodem zwolnienia dyscyplinarnego.

 

Wymagania formalne i tresc swiadectwa pracy

Swiadectwo musi być wystawiony na piśmie. Nie wystarczy, że pracodawca zaproponuje ustną informację zwrotną lub zobowiaze sie dac referencje w pozniejszym czasie.

Swiadectwo pracy musi być wydane przez samego pracodawcę lub osobę działającą w imieniu pracodawcy. Jeśli swiadectwo zawiera bardziej szczegółowe informacje co do oceny pracy pracownika, może to być naturalne, ze to bezpośredni przełożony pracownika je wystawi.

 

Swiadectwo pracy powinno minimum zawierac takie informacje:

-imie i nazwisko pracownika

-date urodzenia pracownika

-na czym polegala praca (wyszczegolnienie obowiazkow pracowniczych, a nie tylko stanowisko)

-czas trwania stosunku pracy

-date wystawienia oraz podpis pracodawcy

Istotne informacje wykraczające poza minimalne wymagania mogą być stwierdzeniami o tym, jak pracownik wykonywał pracę, dysponowal umiejętnością współpracy, lojalnością, stabilnością, cechami społecznymi itp.

Pracodawcy nie mogą przesadzać ani sugerować korzystnych informacji, które są nieprawidłowe. Pracodawca moze zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nieprawidłowe informacje przyczynią się do straty finansowej nowego pracodawcy. Pracodawca nie może również podać negatywnych informacji, ktore nie sa prawdziwe.

Nie ma zadnych wymagan co do sposobu dostarczenia swiadectwa pracownikowi. Moze ono zostac dostarczone osobiscie, wyslane poczta, czy tez wrzucone do skrzynki pocztowej. Nie mniej jednak to na pracodawcy spoczywa ciezar dowodu, ze swiadectwo zostalo dostarczone.

Jesli pracodawca nie wystawi swiadectwa pracy, moze to skutkowac zarowno odpowiedzialnoscia odszkodowawcza jak i nakazem wydania oraz opłata za naruszenie przepisów z Panstwowej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet).

Podstawa prawna:

arbeidsmiljøloven § 15-15

Attest

(1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

(2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.

(3) Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget

UBEZPIECZENIE OD WYPADKOW PRZY PRACY

Stosunek pracy może często wiązać sie z ryzykiem urazu lub choroby. Dlatego ważne jest, aby pamietać, że pracodawca ma ustawowy obowiązek wykupienia ubezpieczenia od wypadków przy pracy dla wszystkich pracowników.

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy to ubezpieczenie, które obejmuje straty, wydatki i wszelkie odszkodowania związane z chorobą lub obrażeniami poniesionymi w związku z pracą.

Szkody zawodowe dają większe prawa w odniesieniu do NAV i ubezpieczenia w porównaniu z podobnymi obrażeniami poza sytuacją zatrudnienia. Innymi słowy, to, czy szkoda jest szkodą w pracy, może mieć decydujące znaczenie dla prawa poszkodowanego do świadczeń z NAV i, w razie potrzeby, odszkodowania.

Jeśli pracownik odniesie obrażenia w wyniku wypadku przy pracy, może skontaktować się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową, która zajmie sie sprawą niezależnie od tego, czy ktoś ponosi odpowiedzialność. Pracownik może też zlecić zgłoszenie wypadku do firmy ubezpieczeniowej dowolnie wybranemu przez siebie adwokatowi (dobrze gdyby to był adwokat, który ma doświadczenie w tego typu sprawach). Jeśli wypadek zostanie uznany za wypadek w czasie pracy, to obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej jest pokrycie koniecznych i niezbędnych kosztów adwokackich.

Firma ubezpieczeniowa będzie ponosić odpowiedzialność za koszty i wydatki poniesione w wyniku wypadku/szkody zawodowej. Data identyfikacji to czas, w którym poszkodowany po raz pierwszy zwrócił się o pomoc medyczną lub po raz pierwszy poszkodowany zgłosił roszczenie do ubezpieczającego.

Gdy pracodawca nie dotrzymał obowiązku wykupienia ubezpieczenia od wypadków w czasie pracy dla swoich pracowników. W takich przypadkach zakłady ubezpieczeń ponoszą wspólną odpowiedzialność, - ubezpieczyciele ponoszą solidarną odpowiedzialność. Oznacza to, że nieprzestrzeganie przez pracodawcę obowiązku ubezpieczenia od wypadków przy pracy nie będzie miało wpływu na poszkodowanego pracownika. Pracownik będzie jednak miał takie same prawa dotyczące ubezpieczenia jak gdyby pracodawca zawarł ubezpieczenie. W takich przypadkach pracownik musi skontaktować się ze Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Pracodawca powinien wysłać zgłoszenie wypadku (melding om yrkesskade) do NAV tak szybko, jak to możliwe. Szkody zawodowe należy zgłosić nie później niż rok po wystąpieniu wypadku przy pracy. Choroba zawodowa musi zostać zgłoszona w ciągu jednego roku od momentu, gdy pracownik dowie  się o przyczynie choroby. Jeśli pracodawca nie zgłosił wypadku/choroby to pracownik musi zrobić to sam.

NAV może w określonych przypadkach zrobić wyjątek od terminu zgłoszenia wypadku. Musi wówczas być jasne, że szkoda ma związek z wypadkiem przy pracy lub gdy istnieją szczególne powody, dla których roszczenie nie zostało zgłoszone w terminie.