Vi legger Advokatforeningens retningslinjer for salærfastsettelse til grunn når vi beregner salær. Vi er underlagt Advokatforeningens etiske regelverk, og følger regler for god advokatskikk.

Vi beregner vårt salær med utgangspunkt i medgått tid. Timesatsen som legges til grunn varierer ut i fra oppdragets art og kompleksitet, samt de verdier saken gjelder. 

Våre standard timesatser ligger innenfor intervallet kr 1 600,- til kr 2 000,- for advokater, og kr 1 400,- til kr 1 600,- for advokatfullmektiger. I tillegg kommer mva.

Privatpersoner har ofte en forsikring som dekker utgifter til rettshjelp opp til et visst nivå. Vi er behjelpelige med å søke om dekning for våre klienter. Vi påtar oss også saker som er dekket under fri rettshjelp.

 

EKSTERN DEKNING AV RETTSHJELPSKOSTNADER:

  1. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger, kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

  2. I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt over henholdsvis kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektepar, reg. partnere, m.m., eller nettoformue over kr 100 000,- (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfeller gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.