Samboere - lovregulering og avtaler

Lovgiver har ikke fastsatt egne regler som regulerer forholdet mellom samboere ved samlivsbrudd, på samme måte som for ektefeller.

Samboeroppgjør kan være svært komplisert og utfallet kan komme som en overraskelse. Følgelig er det viktig at samboerne tar stilling til hvordan det økonomiske forholdet skal være både underveis, og ved opphør av samboerskap.

Utgangspunktet er at samboerne eier det som de selv har brakt inn i samboerskapet, samt det som den enkelte erverver underveis i samlivet. Det samme gjør seg gjeldende for arv eller gave. Samboerne kan følgelig råde faktisk og rettslig over sine eiendeler og øvrig formue.

Hvis det erverves eiendeler i felleskap, vil dette som et utgangspunkt være samboernes sameie. Følgelig vil denne delen av formuesforholdet reguleres av sameieloven.

Videre er utgangspunktet at hver av partene har ansvaret for sin egen gjeld, uavhengig av om gjelden ble stiftet før eller under samlivet. Ved felles opptak av lån, vil samboerne som et utgangspunkt være solidarisk ansvarlig for gjelden. Det betyr at kreditor, som oftest banken, kan velge hvem som må dekke forfalt gjeld.

En samboeravtale vil kunne definerer hvem som eier hva, hvordan eiendeler og utgifter/gjeld skal fordeles underveis- og ved opphør av samboerforholdet.

Vi bistår med opprettelse av samboeravtaler, hvor samboernes ønsker og interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.  

Advokat Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no