Oppsigelse - arbeidstakers rett til å stå i stillingen

Retten til å fortsette i stillingen gjelder for alle arbeidstakere, også for daglig leder.

Rettigheten forutsetter at arbeidstaker reiser søksmål innen frister fastsatt i arbeidsmiljøloven, etter at oppsigelse er mottatt.

Retten til å fortsette i stillingen gjelder som et utgangspunkt ikke for arbeidstakere som har fått avskjed, prøvetidsansatte eller midlertidig ansatte.

Ved krav om å stå i stillingen består arbeidsforholdet som normalt, med de rettigheter og pliktet som medfølger stillingen.

Arbeidsgivers styringsrett vil som hovedregel ikke endres, selv om arbeidstaker krever å stå i stilling. Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver kan frita arbeidstaker fra arbeidsplikt mot lønn. Arbeidstaker opprettholder derimot sin rettighet til å stå i stillingen, frem til endelig domsavgjørelse.

Alternativt kan arbeidstaker kreve å fratre eller ta annet arbeid. Følgelig vil arbeidstakers rett til å kreve å stå i stilling falle bort. Arbeidsgiver plikter da å utbetale skyldig lønn og feriepenger, med mindre annet avtales særskilt mellom partene.

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker ikke får stå i stilling, ved kjennelse fra domstolen. Vilkår for slik fratreden er at det er urimelig at arbeidstaker fortsetter i stillingen før det fastsettes endelig dom. I avgjørelsen vil det typisk vurderes om oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold eller forhold hos arbeidstaker.

Våre medarbeidere bistår daglig klienter med arbeidsrettslige problemstillinger. Vi kan tilby utarbeidelse av arbeidsavtaler, i arbeidsrettslige tvister, og med rådgivning i omorganisering- og nedbemanningsprosesser.

Advokatfullmektig Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no

 

Valon Krasniqi