Besøksvisum - returforutsetninger

I henhold til utlendingsloven § 10, 1. ledd kan det innvilges besøksvisum til Norge for utenlandske borgere, når vilkårene i litra a) til d) er oppfylt.

Visum kan derimot nektes hvis innvandringsregulerende hensyn taler mot at dette gis, eller det foreligger omstendigheter som ville gitt grunn til å nekte utenlandske borgere adgang til Norge, eller opphold i medhold av andre bestemmelser i loven.

Hva som menes med «innvandringsregulerende hensyn», er ikke presisert i loven. Som et moment i denne vurderingen skal UDI vurdere deres generelle erfaring med visumsøkere som tilhører befolkningsgrupper, eller som kommer fra bestemte områder.

Sentralt i vurderingen står de generelle og de individuelle returforutsetningene. UDI skal vurdere visumsøkeres returforutsetning, ut ifra søkerens behov for å komme til Norge og reisens formål.

Avslutningsvis kan det vektlegges om søkerne tilhører en nasjonalitet, som UDI av erfaring vet at ikke vil forlate Norge etter at de har ankommet med besøksvisum.

Det er at krav at de generelle erfaringene må konkretiseres i hvert enkelt vedtak, og at de ikke kan anvendes som begrunnelse for avslag uten at de individuelle forholdene faktisk er vurdert. Vår erfaring viser at UDI i de fleste tilfeller omgjør sine vedtak, grunnet en manglende konkret helhetsvurdering av de faktiske forholdene.

Avslag på søknad om besøksvisum kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Ved omgjøring kan kostnader til juridisk bistand dekkes av det offentlige.

Advokatfirmaet Skaun AS har god erfaring med bistand i besøksvisumssaker. Vi bistår klienter over hele landet.

Advokatfullmektig Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no