Nedbemanning og oppsigelse

Avhengig av konkurransesituasjonen og den økonomiske hverdagen, vil nedbemanning og oppsigelser være et virkemiddel for å kutte kostnader og sikre videre drift i selskapet.

For at arbeidstaker skal kunne sies opp må det foreligge «saklig grunn», jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Av rettspraksis fremgår at terskelen for oppsigelse er høy.

Ved oppsigelse grunnet nedbemanning stilles det i tillegg krav til arbeidsgivers utvelgelseskrets og utvelgelse av arbeidstakere. Flere momenter gjør seg gjeldende i denne saklighetsvurderingen. Blant annet skal hele virksomheten vurderes, ikke kun en avdeling eller grupper av arbeidstakere.

Ansiennitet, formell- og faktisk kompetanse står sentralt i utvelgelsen av arbeidstakere.

Virksomhetens behov for nedbemanning må anses som større, enn de ulemper oppsigelsen påfører hver enkelt arbeidstaker.

Et av arbeidsgivers sentrale plikter ved oppsigelse grunnet nedbemanning, er informasjon og dokumentering til de ansatte av de vurderingene som ligger til grunn for oppsigelsen. Arbeidsgiver kan gi generell informasjon til arbeidstakerne og tillitsvalgte i fellesmøter, men skal også kalle inn hver enkelt arbeidstaker til drøftelsemøte i godt tid før beslutning om oppsigelse fattes. Arbeidstaker har krav på å stille med rådgiver, for eksempel en advokat, og det skal opplyses om dette i den skriftlige innkallingen til drøftelsemøtet.

Skaun Advokatfirma bistår i både drøftelse- og forhandlingsmøter ved oppsigelse grunnet nedbemanning. Vår erfaring er at partene ofte inngår sluttavtaler ved nedbemanning. Avtalen kan ha varierende innhold, herunder omhandle rent økonomisk oppgjør, at arbeidsgiver hjelper til med å finne nytt inntektsgivende arbeid for arbeidstaker, eller en kombinasjon.

Vurderingen av nedbemanninger og oppsigelser kan være komplisert, og det kan lønne seg med juridisk bistand underveis og etter prosessen.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere over hele landet, både i forhandlinger og ved tvisteløsning.

Advokat Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no