erstatningsrett

Arbeidsulykke på jobb – har du krav på erstatning?  

Arbeidsulykke

Har du blitt utsatt for en ulykke på jobb, kan du ha krav erstatning. En yrkesskade etter loven er en plutselig eller uventet ytre hendelse, eventuelt en tidsbegrenset belastning som er usedvanlig i forhold til det normale i arbeidet.  

En skade som klart faller innenfor lovens vilkår, er eksempelvis at man sklir på vått gult og brekker armen. Men Høyesterett har også fastslått at tilfeller hvor en arbeidstaker, på grunn av vanskelig arbeidsstilling eller av andre grunner, utsettes for ekstraordinær belastning og skader seg, er omfattet av vilkårene. I dommen ble arbeidstakeren utsatt for en arbeidsulykke idet han vred seg unna for å unngå å bli truffet av en stålbjelke han uriktig trodde ville treffe ham. Grunnet den plutselige bevegelsen og arbeidsstillingen pådro han seg en skade i kneet. 

I tillegg må skaden ha oppstått i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Enkelte arbeidsgiver har imidlertid utvidet dekning av forsikringen til også å gjelde reise til og fra arbeid.  

Har du blitt utsatt for en skade på jobb, er det viktig å melde hendelsen til både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Arbeidsgiver har plikt til å melde hendelsen til NAV, men dersom arbeidsgiver unnlater å gjøre det, kan arbeidstakeren melde det selv.  

 

Hva har du krav på i erstatning? 

Dersom du får et inntektstap som følge av yrkesskade, har du krav på å få dekket dette av arbeidsgivers forsikringsselskap. I tillegg har du krav på å få dekket alle rimelige og nødvendige utgifter som følge av yrkesskaden, som i utgangspunktet dekkes via HELFO.  

Hvis du blir påført varig medisinsk invaliditet på minst 15% har du rett på menerstatning. Menerstatning har du krav på både fra forsikringsselskapet og NAV. Enkelte arbeidsgiver har tegnet utvidet dekning av forsikringen slik at man kan ha rett på menerstatning fra 1 % varig medisinsk invaliditet.  

Du har i tillegg rett på å få dekket nødvendig og rimelige utgifter til advokat. Det innebærer at dersom du ønsker advokatbistand i forbindelse med erstatningskrav mot forsikringsselskapet vil du som hovedregel få dekket dine advokatutgifter. Det påpekes at advokatbistand ovenfor NAV ikke dekkes av forsikringsselskapet.  

Ta kontakt for spørsmål 

Er du usikker på om du har krav ovenfor arbeidsgivers forsikringsselskap eller NAV, eller du ønsker bistand i en allerede meldt skade – ta kontakt med advokat Siri Bergem.  

Telefon: +47 971  873 16 / E-post: sb@skaunadvokat.no.