ANSETTELSE OG INNLEIE FRA BEMANNINGSBYRÅ – LOVENDRINGER

Stortinget vedtok juni 2018 endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast- og midlertidig ansettelse, samt innleie fra bemanningsbyrå. Endringene som har skjerpet kravet til fast ansettelse og utvidet adgangen for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse, har hatt virkning fra 01.01.2019.

Utgangspunktet i et arbeidsforhold er at arbeidstaker skal ansettes fast. Før lovendringen, fremgikk det ikke klart hva som skulle defineres som fast ansettelse. Begrepet er nå definert som løpende og tidsubegrenset, samt at lovens regler om opphør av arbeidsforholdet gjelder.

I tillegg er det innført et krav om at arbeidstakere skal sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsinnhold, herunder sikre arbeidstakeren forutsigbarhet for arbeid og lønnsinntekt. Arbeidsgivers forpliktelse kan oppfylles ved å angi en stillingsbrøk/-prosent, eller ved å angi antall dager som skal arbeides pr uke, alternativt hvilke dager det skal arbeides.

Videre kan arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i 3 år, kreve fast ansettelse. Lovendringen innebærer en noe utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse.

Før lovendringen kunne bemanningsbyråer tilby fast ansettelse uten garantilønn. Den ansatte mottok i slike tilfeller ikke lønn, hvis vedkommende ikke var i noe oppdrag for bemanningsbyrået. De nye kravene knyttet til fast ansettelse, vil derimot ikke muliggjøre en slik kontraktsform lengre.

Adgangen til midlertidig ansettelse i bemanningsbyråer vil fortsatt bero på om vilkårene for dette er oppfylt.

Hvis du som arbeidsgiver eller arbeidstaker har spørsmål i forbindelse med ansettelsesforhold, ta kontakt med en av våre advokater.

Advokat Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no