Muntlig oppsigelse – klient tilkjent kr 750 000,-

Arbeid - 3.jpg

Muntlig oppsigelse – klient tilkjent kr 750 000,-

Ved oppsigelse eller avskjed fra arbeidsgiversiden, skal denne leveres skriftlig til arbeidstaker personlig, eller sendes i rekommandert brev. Oppsigelsen eller avskjeden trer i kraft når den er kommet frem til arbeidstakeren.

Videre må oppsigelsen eller avskjeden oppfylle minimumsvilkårene i arbeidsmiljøloven § 15-4. Arbeidstaker skal gi en skriftlig orientering til arbeidstaker om:

·       Adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål

·       Hvilke frister som gjelder for forhandlinger og søksmål

·       Hvem et eventuelt søksmål skal rettes mot

·       Retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår

Hvis oppsigelsen er begrunnet med behov for nedbemanning eller andre forhold i virksomheten, skal det i tillegg opplyses om fortrinnsrett til ny ansettelse.

Ved manglende skriftlig oppsigelse eller avskjed, vil en av konsekvensene blant annet være at det ikke foreligger noen søksmålsfrist, jf. tvisteloven § 17-4 (3).

Videre vil arbeidstaker kunne kreve å stå i stilling og/eller kreve erstatning.

Nylig bistod advokat Valon Krasniqi en arbeidstaker, som ikke hadde fått skriftlig oppsigelse ved opphør av arbeidsforholdet i 2016. Da partene ikke lykkes i å oppnå en minnelig løsning, ble det på vegne av arbeidstaker sendt stevning til domstolen.

Til tross for at det gikk mer enn 2 år mellom opphøret av selve arbeidsforholdet og stevningen, ble saken ikke avvist ettersom arbeidsgiver ikke hadde fulgt formkravene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidstaker fikk medhold for samtlige påstander. Arbeidsgiver ble dømt til å betale et samlet erstatningskrav på kr 750 000,-. Dette inkluderte både tapt arbeidsinntekt, tapt fremtidig arbeidsinntekt og oppreisning. I tillegg ble arbeidsgiver dømt til å betale sakskostnader.

Har du blitt sagt opp eller avskjediget?

Lovgiver har i arbeidsmiljøloven regulert et sterkt oppsigelses- og avskjedsvern for arbeidstaker. Har du blitt sagt opp eller avskjediget, bør du kontakte Skaun Advokatfirma. Våre advokater har spisset kompetanse og lang erfaring med arbeidsrett. Vi hjelper deg med ditt krav.

Ved oppsigelse eller avskjed kan du ha krav på fri rettshjelp. Alternativt vil vi alltid søke å få dekt nødvendige kostnader til juridisk bistand av arbeidsgiver.

Har du spørsmål eller ønsker bistand i en arbeidsrettssak?

Kontakt advokat Valon Krasniqi for vurdering av din sak.

Telefon: +47 988 57 218 / E-post: vk@skaunadvokat.no.