ANSETTELSE OG INNLEIE FRA BEMANNINGSBYRÅ – LOVENDRINGER

Stortinget vedtok juni 2018 endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast- og midlertidig ansettelse, samt innleie fra bemanningsbyrå. Endringene som har skjerpet kravet til fast ansettelse og utvidet adgangen for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse, har hatt virkning fra 01.01.2019.

Utgangspunktet i et arbeidsforhold er at arbeidstaker skal ansettes fast. Før lovendringen, fremgikk det ikke klart hva som skulle defineres som fast ansettelse. Begrepet er nå definert som løpende og tidsubegrenset, samt at lovens regler om opphør av arbeidsforholdet gjelder.

I tillegg er det innført et krav om at arbeidstakere skal sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsinnhold, herunder sikre arbeidstakeren forutsigbarhet for arbeid og lønnsinntekt. Arbeidsgivers forpliktelse kan oppfylles ved å angi en stillingsbrøk/-prosent, eller ved å angi antall dager som skal arbeides pr uke, alternativt hvilke dager det skal arbeides.

Videre kan arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i 3 år, kreve fast ansettelse. Lovendringen innebærer en noe utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse.

Før lovendringen kunne bemanningsbyråer tilby fast ansettelse uten garantilønn. Den ansatte mottok i slike tilfeller ikke lønn, hvis vedkommende ikke var i noe oppdrag for bemanningsbyrået. De nye kravene knyttet til fast ansettelse, vil derimot ikke muliggjøre en slik kontraktsform lengre.

Adgangen til midlertidig ansettelse i bemanningsbyråer vil fortsatt bero på om vilkårene for dette er oppfylt.

Hvis du som arbeidsgiver eller arbeidstaker har spørsmål i forbindelse med ansettelsesforhold, ta kontakt med en av våre advokater.

Advokat Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no

Frokostseminar om sykefravær

Torsdag 6. desember ble det i samarbeid med E2 Helse avholdt frokostseminar om sykefravær. Partner og advokat Siri Bergem snakket om plikter og rettigheter for arbeidsgivere og arbeidstakere under sykefraværet, hvilke spørsmål man kan stille den sykemeldte og oppsigelsesvernet ved sykdom.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven oppstiller en rekke plikter og rettigheter for både arbeidsgiver og arbeidstaker under sykefraværet. Eksempler på arbeidsgivers plikter er kravet til å utarbeide oppfølgingsplan og avholde dialogmøter, samt plikt til å tilrettelegge for den sykemeldte. Arbeidstaker plikter eksempelvis å medvirke i oppfølgingsplan og dialogmøte, samt oppgi opplysninger om arbeids- og funksjonsevnen i forbindelse med tilrettelegging.  

Hvis du som arbeidsgiver eller arbeidstaker har spørsmål i forbindelse med sykefravær, ta kontakt med en av våre advokater.

Advokat Siri Bergem – 971 873 16 – sb@skaunadvokat.no

Ny arvelov på trappene – må du endre testamentet ditt?

I sommer ble det lagt frem forslag til ny arvelov. Forslaget er per dags dato ikke vedtatt av Stortinget.

I all hovedsak videreføres gjeldende arveregler, om slektens arverett, den gjenlevende ektefelles og samboeres arverett, og reglene om livsarvingers rett til pliktdelsarv.

En av endringene, som kan få stor betydning for allerede skrevne testamenter, er størrelsen på pliktdelsarven. Etter dagens regelverk er pliktdelsarven til livsarvinger to tredjedeler av formuen til den avdøde, begrenset oppad til én millioner kroner per barn.

I ny arvelov foreslås at pliktdelen økes fra én million kroner til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Folketrygdens grunnbeløp er per 1. mai 2018 kr 96 888,-. 25 ganger grunnbeløpet vil derfor gi en pliktdelsarv, per barn, tilsvarende kr 2 422 200,- beregnet etter dagens grunnbeløp i folketrygden.

Dette betyr at i eksisterende testament, hvor pliktdelsarven er begrenset til én millioner kroner, vil testasjonen anses som ugyldig.

Det er foreslått at det skal gå ett år fra den nye arveloven trår i kraft før pliktdelsreglene i den nye loven får anvendelse. Dette for å gi arvelater mulighet til å tilpasse testament til den nye lovens pliktdelsregler.

Dersom du er usikker på om du må endre testamentet ditt, kan du ta kontakt med en av våre advokater.

Advokat Siri Bergem - 971 873 16 – sb@skaunadvokat.no

Nedbemanning og oppsigelse

Avhengig av konkurransesituasjonen og den økonomiske hverdagen, vil nedbemanning og oppsigelser være et virkemiddel for å kutte kostnader og sikre videre drift i selskapet.

For at arbeidstaker skal kunne sies opp må det foreligge «saklig grunn», jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Av rettspraksis fremgår at terskelen for oppsigelse er høy.

Ved oppsigelse grunnet nedbemanning stilles det i tillegg krav til arbeidsgivers utvelgelseskrets og utvelgelse av arbeidstakere. Flere momenter gjør seg gjeldende i denne saklighetsvurderingen. Blant annet skal hele virksomheten vurderes, ikke kun en avdeling eller grupper av arbeidstakere.

Ansiennitet, formell- og faktisk kompetanse står sentralt i utvelgelsen av arbeidstakere.

Virksomhetens behov for nedbemanning må anses som større, enn de ulemper oppsigelsen påfører hver enkelt arbeidstaker.

Et av arbeidsgivers sentrale plikter ved oppsigelse grunnet nedbemanning, er informasjon og dokumentering til de ansatte av de vurderingene som ligger til grunn for oppsigelsen. Arbeidsgiver kan gi generell informasjon til arbeidstakerne og tillitsvalgte i fellesmøter, men skal også kalle inn hver enkelt arbeidstaker til drøftelsemøte i godt tid før beslutning om oppsigelse fattes. Arbeidstaker har krav på å stille med rådgiver, for eksempel en advokat, og det skal opplyses om dette i den skriftlige innkallingen til drøftelsemøtet.

Skaun Advokatfirma bistår i både drøftelse- og forhandlingsmøter ved oppsigelse grunnet nedbemanning. Vår erfaring er at partene ofte inngår sluttavtaler ved nedbemanning. Avtalen kan ha varierende innhold, herunder omhandle rent økonomisk oppgjør, at arbeidsgiver hjelper til med å finne nytt inntektsgivende arbeid for arbeidstaker, eller en kombinasjon.

Vurderingen av nedbemanninger og oppsigelser kan være komplisert, og det kan lønne seg med juridisk bistand underveis og etter prosessen.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere over hele landet, både i forhandlinger og ved tvisteløsning.

Advokat Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no

Oppgjørsoppdrag

Hvis kjøper og selger har funnet hverandre, utenom tradisjonell markedsføring av eiendommen, er det viktig at avtalen formaliseres. Videre bør det søkes en profesjonell gjennomføring av selve oppgjøret.

Advokatfirmaet Skaun AS bistår med hele eller deler av oppgjøret, ved overdragelse av fast eiendom.

Det besørges utarbeidelse av nødvendige dokumenter, herunder kjøpekontrakt og skjøte, samt tinglysing og sletting av eventuelle tinglyste heftelser og servitutter.

Videre sørger vi for tett- og profesjonell dialog med partenes banker.

Advokat Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no

Samboere - lovregulering og avtaler

Lovgiver har ikke fastsatt egne regler som regulerer forholdet mellom samboere ved samlivsbrudd, på samme måte som for ektefeller.

Samboeroppgjør kan være svært komplisert og utfallet kan komme som en overraskelse. Følgelig er det viktig at samboerne tar stilling til hvordan det økonomiske forholdet skal være både underveis, og ved opphør av samboerskap.

Utgangspunktet er at samboerne eier det som de selv har brakt inn i samboerskapet, samt det som den enkelte erverver underveis i samlivet. Det samme gjør seg gjeldende for arv eller gave. Samboerne kan følgelig råde faktisk og rettslig over sine eiendeler og øvrig formue.

Hvis det erverves eiendeler i felleskap, vil dette som et utgangspunkt være samboernes sameie. Følgelig vil denne delen av formuesforholdet reguleres av sameieloven.

Videre er utgangspunktet at hver av partene har ansvaret for sin egen gjeld, uavhengig av om gjelden ble stiftet før eller under samlivet. Ved felles opptak av lån, vil samboerne som et utgangspunkt være solidarisk ansvarlig for gjelden. Det betyr at kreditor, som oftest banken, kan velge hvem som må dekke forfalt gjeld.

En samboeravtale vil kunne definerer hvem som eier hva, hvordan eiendeler og utgifter/gjeld skal fordeles underveis- og ved opphør av samboerforholdet.

Vi bistår med opprettelse av samboeravtaler, hvor samboernes ønsker og interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.  

Advokat Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no

Oppsigelse - arbeidstakers rett til å stå i stillingen

Retten til å fortsette i stillingen gjelder for alle arbeidstakere, også for daglig leder.

Rettigheten forutsetter at arbeidstaker reiser søksmål innen frister fastsatt i arbeidsmiljøloven, etter at oppsigelse er mottatt.

Retten til å fortsette i stillingen gjelder som et utgangspunkt ikke for arbeidstakere som har fått avskjed, prøvetidsansatte eller midlertidig ansatte.

Ved krav om å stå i stillingen består arbeidsforholdet som normalt, med de rettigheter og pliktet som medfølger stillingen.

Arbeidsgivers styringsrett vil som hovedregel ikke endres, selv om arbeidstaker krever å stå i stilling. Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver kan frita arbeidstaker fra arbeidsplikt mot lønn. Arbeidstaker opprettholder derimot sin rettighet til å stå i stillingen, frem til endelig domsavgjørelse.

Alternativt kan arbeidstaker kreve å fratre eller ta annet arbeid. Følgelig vil arbeidstakers rett til å kreve å stå i stilling falle bort. Arbeidsgiver plikter da å utbetale skyldig lønn og feriepenger, med mindre annet avtales særskilt mellom partene.

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker ikke får stå i stilling, ved kjennelse fra domstolen. Vilkår for slik fratreden er at det er urimelig at arbeidstaker fortsetter i stillingen før det fastsettes endelig dom. I avgjørelsen vil det typisk vurderes om oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold eller forhold hos arbeidstaker.

Våre medarbeidere bistår daglig klienter med arbeidsrettslige problemstillinger. Vi kan tilby utarbeidelse av arbeidsavtaler, i arbeidsrettslige tvister, og med rådgivning i omorganisering- og nedbemanningsprosesser.

Advokatfullmektig Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no

 

Besøksvisum - returforutsetninger

I henhold til utlendingsloven § 10, 1. ledd kan det innvilges besøksvisum til Norge for utenlandske borgere, når vilkårene i litra a) til d) er oppfylt.

Visum kan derimot nektes hvis innvandringsregulerende hensyn taler mot at dette gis, eller det foreligger omstendigheter som ville gitt grunn til å nekte utenlandske borgere adgang til Norge, eller opphold i medhold av andre bestemmelser i loven.

Hva som menes med «innvandringsregulerende hensyn», er ikke presisert i loven. Som et moment i denne vurderingen skal UDI vurdere deres generelle erfaring med visumsøkere som tilhører befolkningsgrupper, eller som kommer fra bestemte områder.

Sentralt i vurderingen står de generelle og de individuelle returforutsetningene. UDI skal vurdere visumsøkeres returforutsetning, ut ifra søkerens behov for å komme til Norge og reisens formål.

Avslutningsvis kan det vektlegges om søkerne tilhører en nasjonalitet, som UDI av erfaring vet at ikke vil forlate Norge etter at de har ankommet med besøksvisum.

Det er at krav at de generelle erfaringene må konkretiseres i hvert enkelt vedtak, og at de ikke kan anvendes som begrunnelse for avslag uten at de individuelle forholdene faktisk er vurdert. Vår erfaring viser at UDI i de fleste tilfeller omgjør sine vedtak, grunnet en manglende konkret helhetsvurdering av de faktiske forholdene.

Avslag på søknad om besøksvisum kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Ved omgjøring kan kostnader til juridisk bistand dekkes av det offentlige.

Advokatfirmaet Skaun AS har god erfaring med bistand i besøksvisumssaker. Vi bistår klienter over hele landet.

Advokatfullmektig Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no

 

                                                                                                                                                 

Oppstart av virksomhet

Advokatfirmaet Skaun AS har fra april 2018 startet opp i Sandefjord.

Vi er er et dynamisk advokatfirma som tilbyr rådgivning med høy faglig kvalitet, som samtidig er praktisk rettet og tilpasset klientens ønsker og behov.

Vår målsetning er på en effektiv måte å bidra til at våre klienter når sine mål, og oppnår gode løsninger.

Vi bistår private og offentlige, samt tilbyr bistand etter ordinær- og offetnlig salærsats (fri rettshjelp).

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale, slik at vi sammen kan finne best mulig løsning.

Velkommen til oss!